Nuostatai


PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 14 d.
sprendimu Nr. (1.1)TS-454
 RASEINIŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATAI
 I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1.        Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Raseinių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Tarnybos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, kalbą, kuria teikiama pagalba, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, teikiamą švietimo pagalbą, tikslą, uždavinius, funkcijas, Tarnybos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo ar likvidavimo tvarką.
2.        Tarnybos oficialusis pavadinimas – Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba, trumpasis pavadinimas – Raseinių PPT. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 300054296.
3.        Tarnyba įsteigta Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 14.
4.        Tarnybos teisinė forma ir priklausomybė – Raseinių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.
5.        Tarnybos savininkas – Raseinių rajono savivaldybė.
6.1.  tvirtina Tarnybos nuostatus;
6.2.  priima į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos direktorių;
6.3.  priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;
6.4.  priima sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo ar likvidavimo;
6.5.  skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
6.6.  tvirtina teikiamų paslaugų kainas;
6.7.  tvirtina Tarnybos didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
6.8.  sprendžia kitus įstatymuose ir Tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7.        Tarnybos buveinė - V.Grybo g. 33, LT-60117 Raseiniai.
8.        Įstaigos grupė – švietimo pagalbos įstaiga.
9.        Įstaigos tipas – pedagoginė psichologinė tarnyba.
10.    Kalba, kuria teikiama pagalba – lietuvių.
11.    Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
II.  TARNYBOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI
12.    Tarnybos veiklos sritis - švietimas, kodas 85.
13.    Tarnybos švietimo veiklos rūšys:
13.1.             pagrindinė Tarnybos veiklos rūšis – švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
13.2.             kitos švietimo veiklos rūšys:
13.2.1.       kitas mokymas, kodas 85.5;
13.2.2.       kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59.
13.3.             Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
13.3.1.       sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas, kodas 84.12;
13.3.2.       kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
13.3.3.       socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, kodas 72.20.20;
13.3.4.       nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
13.3.5.       spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, kodas 18;
13.3.6.       leidybinė veikla, kodas 58;
13.3.7.       posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
13.3.8.       pagaminto valgio tiekimas renginiams, kodas 56.21;
13.3.9.       bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
14.              Tarnyba savo veiklą grindžia šiais principais:
14.1.        individualizavimo. Sprendimai, susiję su mokiniu (vaiku), priimami atsižvelgiant į jo amžių, brandą, psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;
14.2.        vaiko dalyvavimo. Prieš priimant su mokiniu (vaiku) susijusius sprendimus, jam suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus). Privalu atsižvelgti į mokinio (vaiko) nuomonę;
14.3.        bendradarbiavimo. Išvados dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo problemų sprendimo būdų priimamos bendru sutarimu, remiantis Tarnybos, mokyklos specialistų vertinimais ir bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais);
14.4.        konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų mokinio (vaiko) vertinimų kokybę, tinkamų metodikų parinkimą ir gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie švietimo pagalbos gavėjus konfidencialumą, profesinės etikos reikalavimų laikymąsi;
14.5.        veiksmingumo. Mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, mokyklų vadovams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms institucijoms teikiamos rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymosi organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, padėti mokiniui (vaikui) lavintis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl bendrųjų programų taikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą Tarnybos veiklos teritorijoje, didinti švietimo veiksmingumą;
14.6.        profesionalumo. Tarnybos specialistai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją.
15.              Tarnybos  veiklos tikslas - didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams.
16.              Tarnybos  veiklos uždaviniai:
16.1.        kuo anksčiau nustatyti ir įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir/ar psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti optimaliausią ugdymo programą ir formą;
16.2.        laiku suteikti pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, adaptacijos, savireguliacijos problemų, mokymosi sunkumų;
16.3.        padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir kitiems specialistams spręsti vaiko pedagogines ir psichologines problemas, iškylančias šeimoje, mokykloje, visuomenėje. 
III. PAGRINDINĖS TARNYBOS FUNKCIJOS
 17.              Vykdydama  pavestus uždavinius, Tarnyba:
17.1.        įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą(-si);
17.2.        siūlo ugdymo formas, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą;
17.3.        konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymosi organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų, profesijos pasirinkimo klausimais;
17.4.        teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;
17.5.        teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę, specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, kurie nelanko ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, jei švietimo pagalbos negali suteikti mokyklų specialistai dėl jų pačių specializacijos ar kompetencijos stokos;
17.6.        dalyvauja Raseinių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veikloje, teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijoms, vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;
17.7.        koordinuoja, organizuoja krizių valdymą mokyklose;
17.8.        formuoja mokyklų bendruomenių ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
17.9.        rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
17.10.    kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą bei aplinkos pritaikymą;
17.11.    bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis organizacijomis bei privačiomis įstaigomis,  socialiniais partneriais ir institucijomis rengia projektus ir juos įgyvendina;
17.12.         atsižvelgdama į savo veiklos tikslą, uždavinius ir specialistų kompetenciją, sutarčių pagrindu su fiziniais ir/ar juridiniai asmenimis teikia mokamas paslaugas, vadovaudamasi Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Tarnybos mokamų paslaugų įkainių nustatymo metodika:
17.12.1.   teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), negyvenantiems Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje arba nesimokantiems Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose; mokiniams, besimokantiems Raseinių rajono savivaldybės mokyklose, kuriose teikiamos reikiamų švietimo pagalbos specialistų paslaugos; Raseinių rajono savivaldybės mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų;
17.12.2. atlieka kitas funkcijas bei teikia mokamas paslaugas.
17.13.     viešai skelbia informaciją apie Tarnybos veiklą;
17.14.     atlieka ir kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas bei Raseinių rajono savivaldybės tarybos, Raseinių rajono savivaldybės administracijos kompetencijai priskirtas funkcijas.
                 
IV. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS
 18.    Tarnyba, įgyvendindama pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama priskirtas funkcijas:
18.1.         turi teisę:
18.1.1.           gauti informaciją iš mokyklų, sveikatos bei socialinės apsaugos institucijų;
18.1.2.           gauti informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro;
18.1.3.           bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
18.1.4.           inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;
18.1.5.           stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
18.1.6.           gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
18.1.7.           naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;
18.2.                 privalo:
18.2.1.           užtikrinti geros kokybės švietimą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;
18.2.2.           užtikrinti atliekamo darbo kokybę vykdant tyrimus, išduodamą dokumentų konfidencialumą, atitikimą reglamentuojančius teisės aktus, korektiškumą;
18.2.3.           užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, atvirumą vietos bendruomenei;
18.2.4.           teikti informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, socialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą.                    
V. TARNYBOS VALDYMAS, SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  
19.    Tarnybos veikla organizuojama pagal:
19.1.   direktoriaus patvirtintą Tarnybos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Raseinių rajono savivaldybės taryba;
19.2.   direktoriaus patvirtintą Tarnybos metinį veiklos planą.
20.    Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, gydytojas vaikų neurologas ir (ar) neurologas, socialinis pedagogas ir Tarnyba yra įsigijusi asmens pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas, joje yra įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos.
21.    Tarnybai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
23.    Direktorius:
23.1.   atstovauja Tarnybai kitose institucijose, Tarnybos vardu sudaro civilinius sandorius;
23.2.   neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtina Tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, nustato Tarnybos specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, gautų duomenų apibendrinimui ir rekomendacijų dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengimui, prevencinių programų vykdymui, konsultacinės pagalbos teikimui, profesinės kvalifikacijos tobulinimui ir kitoms funkcijoms atlikti;
23.3.   atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnyboje, demokratinį Tarnybos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Tarnybos veiklos rezultatus, už personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią aplinką;
23.4.    vykdo kituose teisės aktuose, direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA  
24.       Darbuotojai į darbą Tarnyboje  priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
26.       Tarnybos direktorius ir darbuotojai kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 
VII. TARNYBOS  TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR TARNYBOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
 27.       Tarnyba valdo patikėjimo teise perduotą Raseinių rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 28.1.   valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai;
28.2.   pajamos už teikiamas paslaugas;
28.3.   fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
28.4.   Europos Sąjungos lėšos;
28.5.   kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
29.         Tarnybos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
30.         Tarnybos buhalterinę apskaitą organizuoja Tarnybos direktorius. Buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių bei biudžeto ataskaitų rinkinius sutartiniais pagrindais sudaro Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius. Rinkiniai teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
31.         Tarnybos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
32.         Tarnybos veiklos priežiūrą atlieka Raseinių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.
VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 33.    Tarnyba turi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.
34.    Tarnybos nuostatai keičiami ir papildomi Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, priimamu Tarnybos direktoriaus iniciatyva.
35.    Tarnyba reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
36.    Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, prieštaravimai sprendžiami taikant teisės aktų nuostatas.
37.    Raseinių rajono savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose Tarnybos savininkui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Raseinių rajono savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtas funkcijas gali vykdyti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, šias funkcijas vykdo administracijos direktorius be atskiro šių nuostatų pakeitimo.
    ___________________
 
Puslapis "Nuostatai" atnaujintas 2015-04-16