Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei


PSICHOLOGAS

Atliekamos funkcijos:

Įvertina:

 • vystymosi ypatumus, protinius, pažintinius gebėjimus (mąstymą, dėmesį, atmintį);
 • asmenybės savybes (charakterio ypatumus), padeda atskleisti vaiko stipriąsias ir silpnąsias puses;
 • vaiko brandumą (pasirengimą) mokyklai (jei tėvai nori leisti į pirmą klasę 6 metų ar į priešmokyklinio ugdymo grupę 5 metų vaiką).

 

Konsultuoja vaikus, jų tėvus ir mokytojus dėl šių sunkumų:

 • mokymosi sunkumai (psichologas padeda išsiaiškinti mokymosi sunkumų priežastis, didinti vaikų mokymosi motyvaciją);
 • bendravimo sunkumai (padeda spręsti bendravimo sunkumus tarp tėvų ir vaikų, mokinių ir mokytojų, bendraamžių);
 • emocijų ir elgesio problemos (į psichologą reiktų kreiptis, jei vaikas nuolat jaučiasi prislėgtas, liūdnas, jį kamuoja įvairios baimės, nerimas, jei vaikas yra labai drovus, uždaras, perdėtai prisirišęs prie tėvų, vienišas arba kai jo elgesys dažnai būna agresyvus, piktas, jei vaikas dažnai būna neklusnus, meluoja, vagiliauja, bėga iš mokyklos, namų, piktnaudžiauja kvaišalais ir pan.);
 • adaptacija mokykloje (psichologas gali padėti vaikui įveikti prisitaikymo sunkumus naujoje mokykloje, naujoje klasėje);
 • krizės, netektys (į psichologą būtina kreiptis, jei vaikas išgyvena krizę dėl įvairių netekčių: artimų žmonių mirčių, tėvų skyrybų, nelaimingos meilės
 • psichologo pagalba būtina, kai padidėja savižudybės grėsmė (kai vaikas dažnai kalba apie tai, jog jis niekam nereikalingas, kad nenori gyventi ir pan.), kai žaloja save (pvz., pjaustosi rankas);
 • asmenybės savęs pažinimo ir augimo (psichologas gali padėti vaikams, kurie stokoja pasitikėjimo savimi, menkai pažįsta save, nežino savo stiprių ir silpnų pusių);
 • smurtas (psichologas padeda vaikams atgauti dvasinę pusiausvyrą po patirtos fizinės, psichologinės ar seksualinės prievartos);
 • profesijos pasirinkimo (į psichologą gali kreiptis jaunuoliai, kuriems sunku nuspręsti, kokią profesiją rinktis arba kai jie negali apsispręsti tarp keleto patinkančių profesijų).
 

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų).
 2. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas.
 3. Išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC III atliekant asmens psichologinį įvertinimą.
 4. Ne mažesnis kaip 3 metų psichologijos darbo stažas.
 5. Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, vaikų konsultavimo, psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

 


 

LOGOPEDAS

Atliekamos funkcijos:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei sutrikimus: (pvz., ar taisyklingai vaikas taria garsus, ar pakankamai išlavėjusi foneminė klausa (ar geba skirti panašiai skambančius garsus, pvz., s-š, e-ė, p-b), ar pakankamai išlavėjęs žodynas, ar geba rišliai ir nuosekliai išsakyti savo mintis, papasakoti, ar kalbos raida atitinka vaiko amžių);
 • įvertina mokyklinio amžiaus vaikų rašymo ir skaitymo gebėjimus, sunkumus;
 • prireikus rekomenduoja logopedinę pagalbą, kurią turi suteikti mokyklos, darželio ar VŠĮ Raseinių ligoninės logopedas;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus;
 • veda praktinius užsiėmimus vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių bei kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • rengia rekomendacijas, teikia konkrečius patarimus, kaip padėti vaikui įveikti kalbos ir komunikacijos sutrikimus.

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo profesinė kvalifikacija.
 2. Ne mažesnė kaip trejų metų logopedo darbo patirtis mokykloje.
 3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 4. Išmanymas kalbos vertinimo metodikos, gebėjimas ją taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 5. Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, asmenų kalbos raidos vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

 


 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Atliekamos funkcijos:

 • Įvertina mokinių žinių, gebėjimų, pasiekimų atitikimą ugdymo programoms (t.y. ar vaikas žino, moka tai, ką turi žinoti, mokėti konkrečioje klasėje);
 • padeda atskleisti mokinio individualius gebėjimus, galias, kuriais remdamasis vaikas galėtų lengviau įveikti mokymosi sunkumus (pvz., vieni mokymosi būdai geriau tinka tiems vaikams, kurie geriau suvokia tai ką išgirsta, kiti – ką pamato ir pan.);
 • konsultuoja tėvus dėl mokyklos pasirinkimo (specialiosios ar bendrojo lavinimo) bei galimybių gauti vaikui specialistų pagalbą mokykloje;
 • veda individualius ir grupinius praktinius užsiėmimus vaikams, skirtus pažintinių įgūdžių lavinimui;
 • teikia rekomendacijas ir konkrečius patarimus tėvams, kaip padėti vaikui mokytis namuose.

 

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 2. Ne mažesnė kaip trejų metų specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje.
 3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 4. Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) specialųjį pedagoginį vertinimą.
 5. Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, asmenų pedagoginio raidos vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

 


 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Atliekamos funkcijos:

 
 • Atlieka vaiko socialinės psichologinės pedagoginės situacijos, problemų bei poreikių mokykloje, šeimoje įvertinimą;
 • susidarius vaikų grupei, veda užsiėmimus vaikams, stokojantiems bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi;
 • organizuoja palaikymo ar savipagalbos grupes;
 • konsultuoja tėvus dėl vaikų nenoro mokytis, mokyklos nelankymo;
 • konsultuoja tėvus apie galimybes skirti vaikui minimalią ar vidutinę priežiūrą;
 • esant reikalui, tarpininkauja su Socialinių paslaugų centro, Vaikų teisių apsaugos specialistais, Policijos nepilnamečių reikalų inspektoriais.
 

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. Tarnybos socialinis pedagogas turi būti įgijęs socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 2. Ne mažesnė kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtis.
 3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės pedagoginės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos socialinės pedagoginės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas.
 4. Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, mokinių socialinio pedagoginio vertinimo, konsultavimo, priskyrimo specialiųjų ugdymo poreikių grupei klausimais.
 5. Gebėjimas tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikikmą vaikams, tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, pedagogams ir kitiems rajono švietimo įstaigose dirbantiems specialistams, vertinti teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos kokybę, panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti socialines programas ir projektus.

 


 

 

GYDYTOJAS NEUROLOGAS

Atliekamos funkcijos:

 • Įvertina vaiko emocinę būseną ir adaptacijos galimybes;
 • išsiaiškina neurologinius sutrikimus, jų lokalizaciją, pažeidimo laipsnį ir galimą poveikį atskirų psichinių funkcijų formavimuisi;
 • numato ir rekomenduoja medicinines fizioterapines priemones bei specialistų konsultacijas optimaliam sutrikusių funkcijų plėtojimui, koregavimui;
 • konsultuoja vaiko tėvus, pedagogus dėl dienos / poilsio režimo (ugdymui, poilsiui) parinkimo, ugdančios aplinkos sudarymo;
 • esant reikalui skiria medikamentinį gydymą.
 

Specialieji reikalavimai pareigybei:

1. Tarnybos gydytojas neurologas privalo turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą, atitikantį gydytojo neurologo profesinę kvalifikaciją.Puslapis "Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei" atnaujintas 2015-04-16